BIJBELS VOOR NIEUWE ONDERWIJZERS BIJ CPI

De celgroep van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) wist het voor elkaar te krijgen om een bijbel in de nieuwste Nederlandse vertaling (NBV) aan te bieden aan elke geslaagde.

De JS Celgroepleider  op CPI –Lydia Sengwai- riep bij de diploma uitreiking alle nieuwbakken onderwijzers op om de deze bijbel als basis en gids te nemen voor hun eigen leven en hun gehele carrière in het onderwijs. Ze benadrukte dat de geslaagden als studenten van een Christelijke kweekschool niet anders konden dan dit evangelie ook aan hun toekomstige leerlingen bekend te maken.

De uitreiking van bijbels is een vorm van evangelisatie naar de studenten toe. Wij zijn het Surinaams Bijbelgenootschap dankbaar voor hun medewerking zodat dit project uitgevoerd kon worden.

CHULYTA DE GAMA BEZOEKT JS

Het gebeurt nog niet vaak dat ex JS-ers uit het buitenland bij ons op bezoek komen.

Maar Chulyta deed dat en ze is ook heel bijzonder voor de JS. Ze heeft samen haar man – Michael de Gama – tussen 2001 en 2006 heel hard gewerkt op het JS kantoor.

In die jaren bereikte de Jesus Students ongekende hoogten door de genade van onze Heer en het harde werk van het echtpaar De Gama.

In die hoogtij dagen had de JS een volledige bibliotheek, cybershop, meerdere voltijdse stafwerkers, toerustings conferenties en…… we organiseerden zelfs een grote internationale studenten conferentie!

Michael en Chulyta wonen nu om gezondheidsredenen in Nederland maar zijn ons absoluut niet vergeten.

Chulyta bracht voor de JS een substantiële gift mee die wij mogen gebruiken t.b.v. ons kamp. Ook heeft zij tijdens haar vakantie in Suriname veel ex JS-ers gemotiveerd het school evangelisatiewerk actiever te ondersteunen.

Michael en Chulyta, wij zijn heel dankbaar om wat jullie voor de Heer en de JS deden en nog steeds doen.

Bijbels voor bestgeslaagden Graaf v Zinzendorfschool

De celgroep Graaf v Zinzendorf heeft met hulp van het Surinaams Bijbelgenootschap bijbels beschikbaar gesteld aan de bestgeslaagden van deze school.

JS Voorzitter Clide Cambridge overhandigde de bijbels aan Tjazimbi Jabini en Ivanildo Godeken tijdens de diploma uitreiking op 2 augustus j.l.

In een korte toespraak hield hij de studenten voor dat de school ze vooral veel kennis heeft bijgebracht. Maar kennis kun je pas goed met wijsheid gebruiken. Die wijsheid geeft Gods Woord.

C. R. FROWEINSCHOOL – Gospel Dance Aerobic

De celgroep C. R. Froweinschool kwam met een nieuw idee voor de Emancipatie viering van hun school: een Gospel Dance Aerobic…!

De aerobic sessie werd verzorgd door een van onze JS coaches van deze celgroep – Mw. Judith Benjamin.

Op verzoek van de celgroep sprak Br. Carl Breeveld (oprichter van de JS) alle aanwezige studenten toe. Hij bracht een heldere en inspirerende boodschap vanuit Gods Woord.

Het geheel werd een succes, vooral ook vanwege de bruisende gospelmuziek die werd uitgekozen en de studenten die spontaan en met veel plezier meededen.

A.R. LEEUWINSCHOOL MULO – Gospel Cook Out

De celgroep op de Leeuwinschool organiseerde op 29 juni j.l. een Gospel Cook Out op het schoolterrein. Zo vierde de school de 1 juli EMANCIPATIE-DAG.
De Cook-Out had een competitie element. Verschillende klassen konden hun kookkunsten tonen en per leerjaar werd een winnaar aangewezen. Enkele docenten werd gevraagd zitting te nemen in een jury.
Tijdens het koken werd gospelmuziek afgedraaid op het schoolterrein. Elke klas moest een naam kiezen uit de onderdelen van de “Vrucht van de Geest” uit Galaten 5:22Galaten 5:22
Nederlands: NBG-vertaling 1951 - NBG51

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

.
Het was een heel informele en aangename manier om alle studenten van deze school het evangelie te doen horen.

MARS VOOR JEZUS

Stafwerker Imoida Sampie met enkele JS-ers bij Mars v Jezus

Eindelijk brak de dag aan voor onze mars….. 16 juni 2012!

Jongeren en ouderen uit diverse kerken en JS celgroepen verzamelden om 16.00 uur op het terrein van de RK Kerk te Latour.  De Jesus Students  band verwelkomde de deelnemers met live praise & worship o.l.v. worshipleader Gideon Wielingen, jeugdleider van de EBG kerk te Latour. Om 16.30 uur toog de lange enthousiaste groep zingend en dansend door de straten van Menckendam, Winti Wai en omgeving. JS-ers deelden evangelisatie folders uit aan nieuwsgierigen langs de straten. Aan het eind van de mars werden de deelnemers opgewacht door de GYR Gospelband o.l.v. Giachino Ronokarijo (zelf leider van de celgroep op Lyceum 2). De gospelformaties GYR en G-Merce zorgende een uur lang voor een ware gospelhappening. Omstreeks 19.00 uur werd het geheel afgesloten.

Het was “all for Jesus”, maar wij zijn onze Heer dankbaar voor allen die meewerkten en zeker voor de Gemeente Gods Rainville die ons ondersteunde met een geweldig geluids-systeem.

JS 35 jaar: MARS VOOR JEZUS

Beste JS-ers & vrienden,

Onze JS bestaat in November 35 jaar.
We vieren het jubileum met enkele grotere activiteiten.
Eén daarvan is de Mars voor Jezus op 16 juni a.s.
Op de flyer (attachment) staan verder details over de mars.
Sluit je aan bij de wandelgroep van uw gemeente, of join de JS-groep op die dag.
Wil je meedoen met de JS-groep, geef je dan op bij het JS-kantoor  op tel. 425897

RITFELDSCHOOL MULO: Escape From Hel…..!!

De celgroep Ritfeldschool organseerde op vrijdag 25 mei j.l. een filmavond met daarbij een gezellige “get together”. De film “escape from hel” werd vertoond via beamer op een scherm op het school terrein. Behalve de vaste JS-ers waren ook andere studenten uitgenodigd. Celgroep leden en enkele docenten zorgden voor heerlijke snacks en drank voor alle aanwezigen.
Het initiatief kwam van de coach van deze celgroep – Juf Lucille Tjin Asjoe- die zelf ook de onderdirecteur is van de school. Met de film werden de christen-studenten bemoedigd en niet christen studenten uitgedaagd met redenen waarom je liever christen kunt zijn….! Op de foto de JS-ers en coaches van de Ritfeld MULO-school kort voordat de film aanving.

Graaf von Zinzendorf MULO – PAGWA EVANGELISATIE

Grote belangstelling voor de JS band op Graaf v Zinzendorf

De celgroep van de “GRAAF” heeft de Pagwa activiteiten op school aangegrepen om te evangeliseren.

Op woensdag 7 maart j.l. organiseerde de school een sportdag i.v.m. Pagwa. De coach van de celgroep –Juf. Ingrid Vrede- heeft samen met haar celgroep kunnen afspreken met de directie dat de JS-band optrad tijdens twee pauzes van 30 minuten. JS-ers uit de celgroep deelden traktaten uit aan hun medestudenten.

Deze activiteit werd ook georganiseerd om de nieuwe celgroep van deze school een hart onder de riem te steken.

JS ACTIES TIJDENS KERST 2012

Juist toen de schoolleiding van IMEAO 1 overwoog om de kerstvieringen te staken vanwege de slechte interesse van de studenten, besloot de celgroep de volledige organisatie op zich te nemen. De viering was op 16 december 2012 om 10.00u.  Het JS-koor trad op en ook de JS-band. Voorganger Ingrid Nortan deed de toespraak. Celgroepleider Wendell Sandy gaf in een getuigenis aan waarom hij bewust had gekozen om Christus te dienen. Volgens schooldirecteur Mw. Simons (ex JS-er van de AMS) was dit de best georganiseerde kerstviering ooit.

De celgroepen AMS, SPI, E.P. Meyer Lyceum en NATIN besloten kerst op zaterdag 17 december gezamenlijk te vieren op het SPI terrein met medewerking van de GYR gospelband.

Op 21 december deed de celgroep MULO Frowein een voordracht tijdens school kerstviering om 09.00u ‘s morgens. Op dezelfde dag had de celgroep LBGO Beekhuizen in kleiner verband een kerstviering waarbij besloten werd een beperkte groep medestudenten uit te nodigen mee te doen.

[klick op de foto’s om ze beter te zien]