nieuwe Archives | Jesus Students

Nieuwe besturen JS & Vriendenkring JS – 7 april 2017

Beste JSers & Vrienden,
Bij de jaarvergadering en verkiezingen die op 7 april j.l. is gehouden, werden nieuwe besturen gekozen voor zowel de Jesus Students als de Vriendenkring JS.
De nieuwe besturen zijn als volgt samengesteld:

JESUS STUDENTS (JS bestuur)
Voorzitter: Marcel Abelenti / Email : chairman@jesusstudents.org
Onder-Voorzitter: Tachana Brown / Email: vice-chairman@jesusstudents.org
Secretaris: Jonathan Misiekaba / Email: secretary@jesusstudents.org
Penningmeester: Kevin Djalis / Email: treasurer@jesusstudents.org
Lid: Lydia Sengwai / Email: Lydiauri77@gmail.com
FOTO (van links naar rechts): Jonathan/Tachanna/Marcell/Lydia/Kevin

VRIENDENKRING JS (VKJS bestuur)
Voorzitter: Clide Cambridge
Secretaris: Lucinda Pinas-Darson
Penningmeester: Marci Gompers-Small
Lid: Deborah Groenewoud

NIEUWE JS STAFWERKERS

Vanaf 15 oktober j.l. heeft de Jesus 2 (twee) nieuwe stafwerkers.
Giachino Ronokarijo (voltijds)
Lea (Lydia) Sengwai (deeltijds)
Wij zijn alle donateurs van harte dankbaar.
Zij hebben het –door Gods genade- mogelijk gemaakt dat we dit nieuwe school niet 1 maar 2 stafwerkers hebben.
Giachino en Lydia heten we van harte welkom en vragen alle JSers en coaches om volle onderteuning van de stafwerkers.
Het tweetal neemt over van Imoida Sampi die de JS 4 jaar trouw heeft gediend als stafwerker en nu een andere uitdaging aangaat.

NIEUWE BESTUREN Jesus Students & JS Vriendenkring 30 april 2015

Beste JSers & vrienden,

NIEUWE BESTUREN VOOR JS & VRIENDENKRING
Op 30 april j.l. mochten Jesus Students en leden van de Vriendenkring nieuwe besturen kiezen. Na een heel vibrante praise & worship o.l.v. onze celgroep leider SPI Romario Kasdjo en m.m.v de JS-band, kwam een korte prediking van de bezoekende IFES Regional Secretary Br. Desmond Rogers. Na de stemming zagen de (nieuwe) besturen er  als volgt uit.

JESUS STUDENTS BESTUUR
Jonathan Misiekaba (voorzitter), Denzel Wooje (onder-voorzitter), Abbigail Wens (Penning Meester), Arrantxa Landveld (Secretaris) en Giachino Ronokarijo (lid).

JS VRIENDENKRING BESTUUR
Clide Cambridge (voorzitter), Lucind Pinas (Secretaris), Marci Gompers (Penningmeester).
Omdat er geen andere kandidaten waren, werd het “oud” JS Vriendenkring bestuur bij acclamatie herkozen.

Laat ons samen bidden dat onze Heer Jezus Christus voor zegen en wijsheid geeft aan alle bestuursleden.

19 APRIL 2013 – NIEUWE BESTUREN VOOR JS EN VRIENDENKRING

Op 19 april j.l. vonden (historische) verkiezingen plaats voor nieuwe besturen van zowel de JS als de Vriendenkring van de JS.

Na een bruisende avond met worship o.l.v. Lydia Sengwai en Giachino Ronokarijo met de JS-band en GYR gospelband, presenteerde Clide Cambridge het jaarverslag van de JS en Vriendenkring.

De verkiezingen stonden o.l.v. de verkiezingscommissie. Deze bestond uit Eugenie Parisius (voorzitter), Dorothy Amier (lid) en Deborah Ramotar (lid).

Onderstaand de nieuwe bestuursleden.

JS BESTUUR: Fergill Maclean (voorzitter), Giachino Ronokarijo (ondervoorzitter), Lydia Sengwai (Penningmeester), Prisca Moni (secretaris), Genevieve Soulier (lid).

VRIENDENKRING JS BESTUUR: Clide Cambridge (voorzitter), Marci Gompers-Small (penningmeester), Lucinda Pinas-Darson (secretaris).

BIJBELS VOOR NIEUWE ONDERWIJZERS BIJ CPI

De celgroep van het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) wist het voor elkaar te krijgen om een bijbel in de nieuwste Nederlandse vertaling (NBV) aan te bieden aan elke geslaagde.

De JS Celgroepleider  op CPI –Lydia Sengwai- riep bij de diploma uitreiking alle nieuwbakken onderwijzers op om de deze bijbel als basis en gids te nemen voor hun eigen leven en hun gehele carrière in het onderwijs. Ze benadrukte dat de geslaagden als studenten van een Christelijke kweekschool niet anders konden dan dit evangelie ook aan hun toekomstige leerlingen bekend te maken.

De uitreiking van bijbels is een vorm van evangelisatie naar de studenten toe. Wij zijn het Surinaams Bijbelgenootschap dankbaar voor hun medewerking zodat dit project uitgevoerd kon worden.